CIA

Confidentiality, Integrity, and Availability(Độ tin cậy, Tính toàn vẹn, tính tiện lợi)

DAG

Directed Acyclic Graph (Đồ thị có hướng và không có chu trình)

FSM

Functional Size Measurement (Thước đo chức năng)

INCOSE

International Council on Systems Engineering ()

SysML

Systems Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa hệ thống)

UML

Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa)